Monday, August 28, 2017

صديقه شاهرخي: آیا کسی هست که از این رژیم جنایتکار سؤال کند؟‌

تا کی باید نشست و شاهد فاجعه بود؟ ۲۱ زندانی سیاسی در برابر چشم جهان در ابتدایی ترین شرایط زیستی در زندان گوهردشت کرج در ایران، بین زندگی و مرگ دست و پا می‌زنند.
۲۱ انسانی که چیزی جز جان خود ندارند که در این مبارزه مرگ و زندگی برای کسب حداقل حقوق انسانی به گرو بگذارند. 
عفو بین الملل این وضعیت را «شرم آور» خواند.
اعتصاب غذای زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج موسوم به رجایی شهر از ۳۰ژوییه شروع شده است. در این روز ماموران زندان به این زندانیان که برخی‌شان از سالها پیش، در سالن ۱۲ بند ۴ گوهردشت بودند، حمله کردند و ضمن غارت وسایل و پولهای زندانیان، آنها را با ضرب و شتم و بدون کمترین وسیله و امکاناتی به بند دیگری...


No comments:

Post a Comment