Thursday, August 31, 2017

رضا محمدی: دعای ما بدرقه رزم حق طلبانه شما

بیش از سی روز است که زندانیان سیاسی زندان رجایی شهرکرج (گوهردشت) دست به اعتصاب غذا زده اند.
این اعتصاب غذا با یورش وحشیانه ماموران زندان به سالن ۱۲ بند ۴ به هدف انتقال زندانیان به بند دیگر زندان (سالن ۱۰ بند ۴) شروع شد. این جابجایی غافلگیرانه که با مجروح کردن زندانیان وغارت و تخریب وسائل شخصی آنان انجام گرفت بطور واقع بنا به بیانیه ای که زندانیان سیاسی وعقیدتی در این مورد خطاب به هموطنان خود نوشته اند تجاوزآشکار به "ابتدائی ترین حقوق آنان" از سوی زندانبانان جنایتکارمی باشد.
براستی این همه تعدی و تجاوز به حقوق زندانی در زندانهای رژیم برای چه می باشد؟
مگرنه اینست که این جانیان توانسته اند جسم آنان را، که بسیاری ازبیماری های سخت رنج می برند و بعضا هم قادربه حرکت نیستند، به اسارت بگیرند، پس دیگراعمال محدودیتها ومحرومیت های غیرانسانی به چه خاطراست؟
حرکت ددمنشانه توهین و تحقیرزندانیان با به یغما بردن الزامات اولیه ....


No comments:

Post a Comment