Monday, August 7, 2017

اعتراضات مردمی علیه ستم و چپاول حکومتی در شهرهای میهن

در تهران از صبح روز دوشنبه۱۶مرداد غارت شدگان مؤسسه کاسپین که از همه نقاط کشور به تهران آمده‌اند در اعتراض به غارت پول‌هایشان توسط این مؤسسه حکومتی وابسته به سپاه پاسدران مقابل دادستانی کل رژیم در تهران دست به تجمع...


No comments:

Post a Comment