Monday, August 28, 2017

اعدامهای جنایتکارانه جمعی و صدور احکام جنایتکارانه اعدام ادامه دارد

فراخوان به محکومیت رژیم آخوندی و مشروط کردن روابط با رژیم به توقف اعدام
فاشیسم دینی حاکم بر ایران همچنان به خونریزی و جنایت ادامه میدهد و به صدور احکام ظالمانه اعدام و اجرای جنایتکارانه اعدام ادامه میدهد. شمار زندانیان اعدام شده در ماه اوت به بیش از ۵۰ مورد میرسد.
در روز اول شهریور ماه (۲۳ اوت) سید جمال سید موسوی زندانی سیاسی اهل سنت و از هموطنان کرد پس از تحمل ۹ سال حبس به اتهام آخوند ساخته ”محاربه از طریق ارتباط با گروههای اهل سنت“، اعدام شد. روز پیش از آن نیز آریا جاویدان در زندان کرمان به اتهام محاربه و بر هم زدن امنیت اعدام شده بود.
در ۱۹ مرداد (۱۰ اوت) علیرضا تاجیکی که به هنگام دستگیری ۱۵ سال داشت پس از تحمل ۶ سال حبس در زندان عادل آباد شیراز اعدام شد. شمار زیادی از زندانیانی که به هنگام دستگیری یا ارتکاب ....


No comments:

Post a Comment