Saturday, August 12, 2017

اعتراضات مردمی علیه ستم و چپاول حکومتی در شهرهای میهن

اقشار مختلف میهنمان روز شنبه ۲۱ مرداد در تبریز، خوزستان، قزوین و ایوان تجمع اعتر اضی برگزار کردند.
در تبریز روز شنبه۲۱ مرداد ۹۶ کارگران شرکت بلبرینگ سازی تبریز مقابل استانداری رژیم در آذربایجانشرقی تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها در اعتراض به پرداخت نشدن ۶ ماه حقوق عقب افتاده و کم توجهی کارگزاران رژیم به تعیین و تکلیف واحد تولیدی تجمع کردند.....


No comments:

Post a Comment