Thursday, August 31, 2017

رضا محمدی: دعای ما بدرقه رزم حق طلبانه شما

بیش از سی روز است که زندانیان سیاسی زندان رجایی شهرکرج (گوهردشت) دست به اعتصاب غذا زده اند.
این اعتصاب غذا با یورش وحشیانه ماموران زندان به سالن ۱۲ بند ۴ به هدف انتقال زندانیان به بند دیگر زندان (سالن ۱۰ بند ۴) شروع شد. این جابجایی غافلگیرانه که با مجروح کردن زندانیان وغارت و تخریب وسائل شخصی آنان انجام گرفت بطور واقع بنا به بیانیه ای که زندانیان سیاسی وعقیدتی در این مورد خطاب به هموطنان خود نوشته اند تجاوزآشکار ....


No comments:

Post a Comment