Thursday, August 31, 2017

نامه ژراردوپره به زندانیان اعتصابی در گوهردشت

ژرارد دپره نماینده پارلمان اروپا از بلژیک ریاست کمیته دوستان ایران آزاد را برعهده دارد.
وی طی نامه ای به زندانیان سیاسی در اعتصاب غذا در زندان گوهردشت نوشت: به عنوان رییس کمیته پارلمانی دوستان ایران که از حمایت حدود ۳۰۰ نماینده پارلمان اروپا از تمایلات مختلف سیاسی برخوردار است، بالاترین احترامات و تقدیراتمان را به شما ابراز میکنم. شما با مقاومت شجاعانه تان ماهیت این رژیم دیکتاتوری مذهبی را به جهانیان نشان دادید.
شما در آغاز دومین ماه اعتصاب غذای خود نشان دادید که برای اعاده حقوق خودتان و برای تحقق خواست بزرگ مردم ایران، یعنی تغییر رژیم در ایران و استقرار آزادی و دمکراسی در کشورتان ....


No comments:

Post a Comment