Tuesday, August 8, 2017

منهدم کردن محصول پیاز یک کشاورز در چابهار توسط مزدوران رژیم

مزدوران رژیم در جهاد كشاورزي چابهار، محصول پیاز یک کشاورز محروم را به عنوان محصول قاچاق منهدم كردند.
پياز بسيار گران و قيمت هركيلوی آن به ۳۵۰۰ تا ۳۸۰۰  تومان رسیده است و مردم توان خريد آنرا بطورعام ندارند. اما رژیم ضد مردمی دهها تن از آن را نابود می کند....


No comments:

Post a Comment