Sunday, August 13, 2017

بحرانهای گریبانگیر رژیم آخوندی و زنگ هشدارهای جدی در گرداب منطقه

فرو ریختن خاکریزهای منطقه یی نظام همراه با ریزش نیروهای های برون مرزی و ضرورت زهر خوران و کوتاه آمدن از دعاوی دجالگرانة مضمون هشدارهای هراس آلود باندهای حکومتی است.
یک روزنامه حکومتی از باند روحانی با یادآوری این که «شاکله تحریم های جدید که توسط کنگره و سنای آمریکا طراحی شده به پیچیدگی ابعاد تهدیدات جدید می افزاید و زنگ هشدارهای جدیدی را به صدا در می آورد»، خطر تکرار عملیات فروغ جاویدان و پیشروی ارتش آزادی تا دروازه های کرمانشاه را به باندهای رژیم یادآوری....


No comments:

Post a Comment