Tuesday, August 8, 2017

انتصاب علیرضا آوایی، جلاد بیرحم قتل عام ۶۷ در خوزستان، به وزارت دادگستری از سوی روحانی

جلادی جایگزین جلاد دیگر می شود.
آخوند حسن روحانی، سردژخیم علیرضا آوایی، از مسئولان قتل عام زندانیان سیاسی در استان خوزستان، را به جای سردژخیم پورمحمدی به عنوان وزیر دادگستری کابینه جدید خود معرفی و جلادی را با جلاد دیگر جایگزین نمود.
مقاومت ایران در یک کنفرانس مطبوعاتی در ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ در پاریس علیرضا آوایی را به عنوان یکی از مسئولان قتل عام ۶۷ در زندان یونسکو در دزفول در استان خوزستان معرفی کرد.
علیرضا آوایی از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۶۷ دادستا...


No comments:

Post a Comment