Sunday, August 27, 2017

تجمع اعتراضی غارت شدگان کاسپین در مقابل بانک مرکزی در تهران، مشهد و رشت

آنان شعار می دادند: 
زیر بار ستم نمی کنیم زندگی جان فدا می کنیم در ره آزادگی وای از این ظلم وای از این ظلم
آنها همچنین شعار می دادند: بانک‌های ایران دزدند پول‌هاتون رو می دزدند » و «سیف دزدی می‌کنه دولت حمایت می‌کنه».
تجمع کنندگان اقدام به راهپیمایی در خیابان میرداماد کردند و از مردم خواستند به آنها بپپوندند....


No comments:

Post a Comment