Friday, August 11, 2017

درگذشت خانم خورشید مبینی(مادر اسماعیل زاده ) در استکهلم

با تأثر و اندوه از درگذشت خانم خورشید مبینی، مادر آقای نصرالله اسماعیل زاده عضو شورای ملی مقامت ایران مطلع شدیم.
مادر اسماعیل زاده، که از مادران فعال در سالهای ۶۰ و ۶۱ و مادری فداکار از آن پس بود، پس از گذراندن دوران طولانی و پر رنج و تعب دوری از وطن، در سن ۹۱ سالگی در یکی از بیمارستانهای استکهلم بسوی رفیق اعلی شتافت.
در گذشت این مادر غمخوار مجاهدین و اشرف نشانان را به آقای نصرالله اسماعیل زاده و به خانواده های محترم مبینی و اسماعیل زاده تسلیت می گوییم و از خداوند منان شادی...


No comments:

Post a Comment