Tuesday, September 12, 2017

تجمع غارتشدگان مؤسسه حکومتی کاسپین در گرگان

جمعی از غارت شدگان موسسه حکومتی کاسپین وابسته به سپاه پاسداران روز دوشنبه در گرگان در استان گلستان در مقابل ساختمان دادگستری کل این استان تجمع کردند.
غارت شدگان بنرهایی در دست داشتند که روی یکی از آنها نوشته شده بود: سرمایه زندگی مان را پس بدهید. رژیم آخوندی قصد دارد 10 درصد از اصل سپرده ها را کم کرده و سود پرداختی از سال 94 را هم کسر کند و مابقی پول مردم را بپردازد...


No comments:

Post a Comment