Tuesday, September 12, 2017

دو اعدام در شهرهای اسلام‌آباد غرب و شیروان

دژخیمان خامنهای دو تن را در شهرهای اسلامآباد غرب و شیروان اعدام کردند.
دستگاه قضایی رژیم تاکنون خبر اعدام در شیروان را در رسانههای حکومتی اعلام نکرده است. 
زندان شیروان حدود ۷۵۰ زندانی دارد و زندانیان در شرایط وخامت باری به سر می‌برند....


No comments:

Post a Comment